sppk.net
当前位置:首页 >> 求C语言程序设计答案 >>

求C语言程序设计答案

#include<stdio.h>void fun(char a[],char b[],int n){ int i; for(i=0;i<n;i++) { if(a[i]<='z'&&a[i]>='a') b[i]=a[i]-32; else if(a[i]<='Z'&&a[i]>='A') b[i]=a[i]+32; else b[i]=a[i]; }}main(){ int n,i; char a[100],b[100]; printf("请输入数组的大小,但小于100\n"); scanf(

%d\n"数组中第二大的数是; max=a[i]; p=i; } else if(a[i]>second) { second=a[i]; q=i; } } printf("数组中最大的数是:%d\n&quot,int n){ int max=a[0]; int p=0; int second=-

#include<stdio.h>void main(){ int a,b,c,n=0,num[1000]; for(a=1;a<=5;a++) for(b=1;b<=5;b++) for(c=1;c<=5;c++) if(a!=b&&a!=c&&b!=c) num[n++]=a*100+b*10+c; printf("一共有%d个这样的三位数,它们是:\n",n); for(a=0;a<n;a++) { printf("%5d",num[a]); if((a+1)%10==0)printf("\n"); } }

C,看不清楚,是等于双引号里字符数(\开始的转义字符算一个)+1(空字符),B,D,A,B,A,(ABCD),(BD),D,(BD),C,(AC)

#include<iostream>using namespace std;const M=3,N=3;void copy(int **a,int **b);int main(){ int i,j; int *a[M],*b[N]; for(i=0;i<M;i++) a[i]=new int[N]; for(i=0;i<N;i++) b[i]=new int[M]; cout<<"Please cin a:"<<endl; for(i=0;i<M;i++){ for(j=0;j<N;j++){ cin>

P173习题8 第一题 #include<stdio.h> int main(void) { char ch; int a[10]; int i,j,m; printf("请输入7a686964616fe4b893e5b19e3133326464303910个整数:\n"); for(i=0;i<

你不贴题目?#include <stdio.h>void GetMaxMin(){ int a[4], max, min, i; printf("请输入四个数:"); scanf("%d %d %d %d", &a[0], &a[1], &a[2], &a[3]); max = min = a[0]; for(i=0; i<4; i++) { if(a[i] > max) max = a[i]; else if(a[i] < min) min = a[i]; }

#include<stdio.h>void main(void)//主函数 { int i,j; for(i=0;i<=4;i++)//9/2和4是一样的,用9/2只是为了让你理解这是输出菱形的上半部分;9/2=4 { for(j=i;j<4;j++) { printf(" "); } for(j=0;j<=2*i;j++) { printf("*"); } printf("\n"); } for(i=0;i<4;i++) { for(j=0;j<

第一题的:#includeint main(){char c;scanf("%c",&c);if('a'int main(){ int x,y;printf("Please input your number x:\n");scanf("%d",&x);if(x>-1)y=2*x;else if(xint main(){ int n;printf("Please input a integer number:\n");scanf("%d",&n);(n%2==0)

无聊写了个代码,最后答案是C#include void main(){ int sum=0; for(int i='A';i<='D';i++) { sum=0; if(i!='A') sum++;//A if(i=='C') sum++;//B if(i=='D') sum++;//C if(i!='D') sum++;//D if(sum==3) printf("做好事的是%c\n",i); }}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sppk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com